úvodní stránka
STŘEDNÍ ŠKOLA HOTELOVÁ
A SLUŽEB KROMĚŘÍŽ

Nacházíte se: Úvod » Přijímací řízení
tisk

Přijímací řízení

Přijímací řízení do prvních ročníků pro školní rok 2019/2020

Přijímání uchazečů ke vzdělávání ve střední škole je správním řízením, které se řídí:

 • Zákonem 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání.
 • Vyhláškou 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, ve znění vyhlášky  č. 243/2017 Sb. a vyhlášky č. 244/2018 Sb.
 • Zákonem 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.
 • Vyhláškou 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.

1. března 2019 – termín, do kterého je nutné odevzdat přihlášku na SŠ.

Termíny řádných testů jednotné zkoušky pro čtyřleté obory:

 • 1. termín 12. dubna 2019
 • 2. termín 15. dubna 2019

28. dubna 2019 – zveřejnění výsledků přijímacího řízení na webových stránkách školy.
13. a 14. května 2019 NÁHRADNÍ TERMÍNY.
20. května 2019 – zveřejnění výsledků přijímacího řízení pro náhradní termín na webových stránkách školy.
 

Obory středního vzdělání s maturitní zkouškou – čtyřleté

65-42-M/01 Hotelnictví - zaměření hotelnictví a cestovní ruch
65-41-L/01 Gastronomie

Kritéria přijetí

 • Studijní obory jsou určeny žákům se základním vzděláním (úspěšně ukončený 9. ročník ZŠ nebo příslušný ročník víceletého gymnázia).
 • Výsledky jednotné přijímací zkoušky (písemné testy se konají z MAT a ČJL). Uchazeči mohou získat maximálně 50 + 50 = 100 bodů. Pokud koná uchazeč jednotnou přijímací zkoušku v obou termínech, do celkového hodnocení se započítává lepší výsledek.
 • Pořadí uchazečů se stanoví součtem bodů za celkový výsledný průměr ZŠ (1. a 2. pol. 8. ročníku a 1. pololetí z 9. ročníku) a výsledným počtem bodů získaných při jednotné přijímací zkoušce, přičemž váha podílu jednotné přijímací zkoušky při celkovém hodnocení uchazeče tvoří 60 % přijímací zkoušky a 40 % tvoří průměr ZŠ. Vzoreček pro výpočet bodového ohodnocení ze ZŠ (1/průměr × 66,67 = bodové hodnocení).
 • V 1. termínu konají uchazeči jednotnou přijímací zkoušku na škole, kterou uvedli na  1. místě v přihlášce, 2. termín jednotné přijímací zkoušky je pak určen pro školy uvedené na 2. místě.
 • Uchazeči se speciálními vzdělávacími potřebami, kteří doloží ředitelce školy současně s přihláškou platné doporučení školského poradenského zařízení (Pedagogicko-psychologická poradna, Speciální pedagogické centrum) dle §16 odst. 4 obsahující podpůrná opatření, mají nárok na uzpůsobené podmínky přijímacího řízení.
 • Uchazeč musí být hodnocen v 8. i 9. ročníku ZŠ „prospěl“.
 • Pořadí uchazečů se stanoví součtem bodů za celkový výsledný průměr ZŠ (1. a 2. pol. 8. ročníku a 1. pololetí z 9. ročníku) a výsledným počtem bodů získaných při jednotné přijímací zkoušce, přičemž váha podílu jednotné přijímací zkoušky při celkovém hodnocení uchazeče tvoří 2/3 přijímací zkoušky a 1/3 tvoří průměr ZŠ. Vzoreček pro výpočet bodového ohodnocení ze ZŠ (2,00 x průměr) x 50 = bodové ohodnocení.
 • V případě shodného počtu bodů u více uchazečů rozhoduje o pořadí uchazečů poslední známka z předmětů v tomto pořadí: ČJL, MAT, ANJ a vyšší bodová úspěšnost u jednotné přijímací zkoušky z MAT – část  B.
 • Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání zvoleného oboru v souladu s nařízením vlády č. 211/2010 Sb.

Obor středního vzdělání s maturitní zkouškou – dvouletý 

64-41-L/51 Podnikání

Kritéria přijetí

 • Obor je určen pro absolventy středního vzdělání s výučním listem v délce 3 roky denního studia.
 • Výsledky jednotné přijímací zkoušky se konají z MAT a ČJL. Uchazeči mohou získat maximálně 50 + 50 = 100 bodů. Pokud koná uchazeč jednotnou zkoušku v obou termínech, do celkového hodnocení se započítává vždy lepší výsledek.
 • V 1. termínu konají přijímací zkoušku uchazeči na škole, kterou uvedli na 1. místě v  přihlášce, 2. termín přijímací zkoušky je pak určen pro školy uvedené na 2. místě.
 • Uchazeči se speciálními vzdělávacími potřebami, kteří doloží ředitelce školy současně s přihláškou platné doporučení školského poradenského zařízení (Pedagogicko-psychologická poradna, Speciální pedagogické centrum) dle §16 odst. 4 obsahující podpůrná opatření, mají nárok na uzpůsobené podmínky přijímacího řízení.
 • Výsledky hodnocení předchozího vzdělávání na SŠ (průměrný prospěch závěrečného vysvědčení 1. a 2. ročníku a 1. pololetí 3. ročníku).
 • Pořadí uchazečů se stanoví součtem bodů za celkový výsledný průměr SŠ a výsledným počtem bodů získaných při jednotné přijímací zkoušce, přičemž při celkovém hodnocení uchazeče tvoří 60 % přijímací zkoušky a 40 % průměr ze SŠ (1/průměr × 66,67 = bodové hodnocení).
 • V případě shodného počtu bodů u více uchazečů rozhoduje o pořadí uchazečů poslední známka z předmětů v tomto pořadí: MAT, ČJL a ANJ.
 • Pokud žák nezíská výuční list, nemůže se stát řádným studentem nástavbového studia. Rozhodnutí ředitelky školy o přijetí nenabývá účinnosti.
 • Doklad o získání středního vzdělání s výučním listem předloží uchazeč do 27. 6. 2019.
 • Přijetí je podmíněné otevřením třídy s minimálním počtem přijatých uchazečů 12.

Obory středního vzdělání H s výučním listem – tříleté

Do oborů středního vzdělání H s výučním listem se přijímací zkoušky nekonají.

65-51-H/01 Kuchař-číšník

 • zaměření kuchař
 • zaměření číšník, servírka
 • zaměření kuchař – číšník

29-54-H/01 Cukrář

Kritéria přijetí

 • Ukončené základní vzdělání (9. třída).
 • Pořadí uchazečů se stanoví dle výsledků hodnocení předchozího vzdělávání, celkového výsledného průměru vysvědčení ZŠ za poslední tři pololetí.
 • V případě shodného výsledného průměru u více uchazečů rozhoduje o pořadí uchazeče poslední známka z předmětů v tomto pořadí: ČJL, MAT a cizí jazyk.
 • Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání zvoleného oboru v souladu s Nařízením vlády č. 211/2010 Sb.

29-53-H/01 Pekař
41-53-H/02 Jezdec a chovatel koní
66-51-H/01 Prodavač
   

 • zaměření prodavač
 • zaměření prodavač – florista

Kritéria přijetí

 • Ukončení povinné školní docházky.
 • Pořadí uchazečů se stanoví dle výsledků hodnocení předchozího vzdělávání, celkového výsledného průměru vysvědčení ZŠ za poslední tři pololetí.
 • V případě shodného výsledného průměru u více uchazečů rozhoduje o pořadí uchazeče poslední známka z předmětů v tomto pořadí: ČJL, MAT a cizí jazyk.
 • Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání zvoleného oboru v souladu s Nařízením vlády č. 211/2010 Sb.

Obory středního vzdělání E s výučním listem – tříleté

Do oborů středního vzdělání se závěrečnou zkouškou se přijímací zkoušky nekonají.

65-51-E/01 Stravovací a ubytovací služby

 • zaměření kuchařské práce
 • zaměření ubytovací služby

29-51-E/01 Potravinářská výroba

 • zaměření cukrářské práce

23-51-E/01 Strojírenské práce

 • zaměření zámečnické práce a údržba

Kritéria přijetí

 • Tyto obory jsou určeny pro uchazeče vycházející z nižších ročníků základní školy a žáky s doporučením školského poradenského zařízení pro vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami dle §16 odst. 9 školského zákona (druhý a vyšší stupeň podpůrných opatření).
 • V případě shodného výsledného průměru u více uchazečů budou přednostně přijímáni uchazeči s podpůrnými opatřeními.
 • Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání zvoleného oboru v souladu s Nařízením vlády č. 211/2010 Sb.

Obor středního vzdělání C se závěrečnou zkouškou – dvouletý

Do oborů středního vzdělání se závěrečnou zkouškou se přijímací zkoušky nekonají.

78-62-C/02 Praktická škola dvouletá

Kritéria přijetí

 • Uchazeč musí mít doporučení školského poradenského zařízení pro vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami dle §16 odst. 9 Školského zákona a splněnou povinnou školní docházku.
 • Přijímáni budou žáci se speciálními vzdělávacími potřebami (středně těžké mentální postižení, nebo mentální postižení s kombinovaným dalším postižením) s přiznanými podpůrnými opatřeními třetího a vyššího stupně.

Ostatní pokyny a upozornění k přijímacímu řízení

 • Uchazeči do oborů bez přijímací zkoušky obdrží písemné potvrzení přijetí přihlášky ke studiu s uvedením evidenčního čísla uchazeče, pod kterým budou zveřejněny výsledky přijímacího řízení a termínu zveřejnění výsledků.
 • Uchazeči do maturitních oborů, obdrží písemnou pozvánku k vykonání přijímací zkoušky s uvedením evidenčního čísla uchazeče, pod kterým budou zveřejněny výsledky.
 • Uchazeč se speciálními vzdělávacími potřebami musí předložit k přihlášce o studium odborný posudek školského poradenského zařízení s doporučením vhodného postupu při přijímacím řízení. Každý případ bude pak posuzován individuálně a případně konzultován s příslušným školským poradenským zařízením.
 • Ukázkové testy jsou již nyní k dispozici na webových stránkách CERMATu.
 • Informace k přijímacímu řízení najdete na stránkách https://www.cermat.cz/jednotna-prijimaci-zkouska-2019-1404035540.html
 • Podrobné informace o přijímacím řízení budou k dispozici na Informačním a vzdělávacím portálu Zlínského kraje https://www.zkola.cz/rodice/vybirameskolu/volby-skoly/Stranky/Přijímací-řízení-na-střední-školy-a-vyšší-odborné-školy.aspx.
 • Pokud se uchazeč nemohl zúčastnit řádného termínu PZ, jsou stanoveny náhradní termíny 13. a 14. 5. 2018. Neúčast musí být písemně doložena ředitelce školy nejpozději do 3 dnů od konání přijímací zkoušky.
 • Pořadí uchazečů dle výsledků přijímacího řízení bude zveřejněno pod evidenčním číslem v budově školy a na webových stránkách školy: www.hskm.cz.
 • Zveřejněním seznamu přijatých uchazečů je považováno kladné rozhodnutí ředitelky školy za oznámené.
 • Uchazeč potvrdí svůj úmysl nastoupit ke studiu odevzdáním zápisového lístku do 10 dnů od zveřejnění výsledků, jinak zaniká právní účinek rozhodnutí.
 • Rozhodnutí ředitelky školy o nepřijetí obdrží uchazeč písemnou formou. Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 3 dnů od doručení k odvolacímu orgánu, KÚ Zlínského kraje, prostřednictvím ředitelky střední školy.
 • Uchazečům, kteří nejsou státními občany České republiky a získali předchozí vzdělání v zahraniční škole, se při přijímacím řízení ke vzdělávání na jejich žádost promíjí test z českého jazyka. Znalost českého jazyka škola ověří rozhovorem a uchazeči přidělí v souladu s jeho aktuálním výkonem počet bodů, který odpovídá úrovni znalostí z českého jazyka.
 • Pokud je uchazeč o studium cizinec, který přichází ze zahraniční školy, předloží jako povinný doklad k přijímacímu řízení osvědčení o uznání rovnocennosti zahraničního vysvědčení vydaného zahraniční školou, nebo rozhodnutí o uznání platnosti zahraničního vysvědčení. Dále pak doklad o splnění povinné školní docházky, který vydala zahraniční škola v případě uchazeče, který ukončil nebo ukončí povinnou školní docházku v zahraniční škole. V případě dokladů vyhotovených v jiném než českém jazyce, přikládá uchazeč jejich úřední překlad do českého jazyka. V případě dokladů vyhotovených ve slovenském jazyce se překlad do českého jazyka nepožaduje.
 • Informace o přijímacím řízení podá ředitelka nebo sekretariát.

Přihlášky:

Prihlaska_SS_denni
Prihlaska_SS_nastavba


Předpokládaný počet přijímaných žáků do prvních ročníků pro školní rok 2019/2020


Čtyřleté obory vzdělání s maturitní zkouškou – denní studium

Kód oboru

Obor
školní vzdělávací program

Počet přijímaných žáků

Konání přijímacích zkoušek

 65-42-M/01

Hotelnictví
Zaměření ·         hotelnictví a cestovní ruch

60

Ano

65-41-L/01

Gastronomie

30

AnoTříleté obory vzdělání H s výučním listem – denní studium

Kód oboru

Obor
školní vzdělávací program

Počet přijímaných žáků

Konání přijímacích zkoušek

29-54-H/01

Cukrář

30

Ne

41-53-H/02

Jezdec a chovatel koní

30

Ne

65-51-H/01

Kuchař- číšník
Zaměření:
kuchař-číšník·         kuchař
číšník

50

Ne

29-53-H/01

Pekař

15

Ne

66-51-H/01

Prodavač
Zaměření:·     prodavač·         prodavač - florista

25

Ne

Tříleté obory vzdělání E s výučním listem – denní studium

Kód oboru

Obor
školní vzdělávací program

Počet přijímaných žáků

Konání přijímacích zkoušek

65-51-E/01

Stravovací a ubytovací služby
Zaměření·         kuchařské práce·         ubytovací služby

22

Ne

29-51-E/01

Potravinářská výroba
Zaměření·         cukrářské práce

14

Ne

23-51-E/01

Strojírenské práce
Zaměření·         zámečnické práce a údržba

8

Ne


Nástavbové studium pro absolventy tříletých učebních oborů

Kód oboru

Obor
školní vzdělávací program

Počet přijímaných žáků

Konání přijímacích zkoušek

64-41-L/51

Podnikání

30

Ano

 

Dvouletý obor C se závěrečnou zkouškou

Kód oboru

Obor
školní vzdělávací program

Počet přijímaných žáků

Konání přijímacích zkoušek

78-62-L/02

Praktická škola dvouletá

6

Ne
V Kroměříži dne 10. 1. 2019
Mgr. Ivana Hašová
ředitelka školy

Česká verze English version Version française Deutsch version Spain version
Střední škola hotelová a služeb
Na Lindovce 1463/1
Kroměříž
767 01

Tel.: 573 504 511
Fax: 573 504 555
E-mail: skola@hskm.cz

IČ: 47934832
DIČ: CZ 47934832
REDIZO : 600015092
IZO: 107870878
ID datové schránky: fybxjet
Bankovní spojení : KB Kroměříž, č.ú.18231–691/0100
Reprezentační ples Střední hotelové školy a služeb
28.02.2020
Rádi bychom Vás pozvali na tradiční reprezentační ples SŠHS, který se bude konat 28. února 2020
Pokračovací kurz carvingu v Kroměříži
19.01.2020
Ve dnech 13. a 14. ledna 2020 se na naší škole konal POKRAČOVACÍ KURZ CARVINGOVÉ AKADEMIE
Ekonomická olympiáda
08.01.2020
Ekonomická olympiáda je mezinárodní soutěž ve znalostech z ekonomie a financí, která je určena studentům středních škol.
Společnost Cheers v ZUŠ Kroměříž
23.12.2019
Stalo se už tradicí, že se na nás každoročně obrací Základní umělecká škola v Kroměříži s žádostí přípravy a prodeje občerstvení na Mikuláše. Letos tuto akci zajistila studentská společnost třídy 3. E CHEERS.
Studentská společnost CHEERS se věnuje ekologii
19.12.2019
Studentská společnost třídy 3. E CHEERS prodávala na Dnu otevřených dveří na naší škole své výrobky
26. ročník Vánoční klávesnice
19.12.2019
V předvánočním období jsme se sešli u vánočního stromečku k vyhodnocení soutěže „Vánoční klávesnice“.
© 2020 všechna práva vyhrazena - HSKM.cz, mapa webu, RSS aktualit RSS aktualit
realizace: kromnet.cz