úvodní stránka
STŘEDNÍ ŠKOLA HOTELOVÁ
A SLUŽEB KROMĚŘÍŽ

Nacházíte se: Úvod » Studium » Maturitní zkoušky » Maturita archiv
tisk

Maturita archiv

Přihláška k podzimnímu termínu maturitní zkoušky

Přihláška se podává řediteli školy do 25. června 2017. V tento den již musí být fyzicky u ředitele školy. Vzor přihlášky zde

Žádost o přezkum – odvolání

Žádost o přezkum MZ
Přezkum výsledků

Kánon četby 2016/2017.

Harmonogram

Maturitní kalendář jaro 2017
Prihlaska_k_MZ 2017
Profilová část + společná část ústní  MZ 2017


Jednotné zkušební schema

JZS_jaro-2017_podrobne schema_(priloha 8).pdf
JZS_jaro-2017_prilohy.pdf
JZSjaro-2017Sdeleni-MSMT.pdf

Maturitní okruhy a otázky

Praktická maturita

Garanti za účetní část a formální stránku maturitní práce 2017
Formální úprava praktické maturitní práce

Seznam četby žáka

šablona

Žák odevzdává vytištěný (ne psaný rukou) seznam četby do 31. 3.2017 na uvedeném formuláři, vlastnoručně podepsaný. Žák ručí za dodržení podmínek pro výběr knih. V případě, že žák neodevzdá seznam četby do stanoveného data, bude si losovat z celého  kánonu četby.

 


Opravné a náhradní MZ – podzim 2016

Žáci, kteří úspěšně vykonali MZ mají vysvědčení připravené na sekretariátě školy. Doporučujeme si předem zavolat a domluvit převzetí.

Pro neúspěšné maturanty

možnosti

Jednotné zkušební schéma

JZS_podzim-2016_prilohy

K maturitě v září se mohou dostavit ti žáci, kteří podají přihlášku k podzimnímu zkušebnímu období řediteli své školy, a učiní tak nejpozději do 27. června 2016.

Termíny zkoušek:

Didaktické testy a písemné práce společné části maturitní zkoušky budou probíhat v termínu  1. – 7. září 2016,   začínají 1. září ve 12:00 hodin. Jednotné zkušební schéma zveřejní Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy nejpozději do 15. srpna. Toto schéma bude následně publikováno na oficiálních stránkách www.novamaturita.cz., nebo si jej mohou žáci nechat zaslat přes výsledkový portál žáka (VPŽ). Naše škola je školou spádovou – znamená to, že DT a PP budete konat na naší škole.  Pozvánku na tuto zkoušku obdrží žáci ve druhé polovině srpna mailem na adresu uvedenou v Certis, nebo si ji nechají zaslat přes VPŽ.
Do 7. 7. 2016 obdrží žáci elektronicky Výpis z přihlášky a Protokol o obdržení přihlášky. Žáci mají dle legislativy povinnost tento protokol podepsat a do 30. 7. 2016 doručit originál do školy (osobně, poštou). Doručuje se jen Protokol, ne Výpis z přihlášky.
Písemná práce z účetnictví – koná se 8. září 2016 v 7:30, žáci budou pozváni písemně.
Obhajoby praktických zkoušek se konají 14. září 2016, žáci budou pozváni písemně.
Ústní zkoušky se konají 15. září 2016, žáci budou pozváni písemně.
Podrobnější info k opravným a náhradním maturitním zkouškám naleznete ve druhé polovině srpna zde.

Maturitní kalendář

Kalendar_MZ_2016P.pdf

 

Přihláška k MZ 2016P

Prihlaska_k_MZ 2016P.pdf

Žádost o přezkum – odvolání

Žádost o přezkum MZ
Přezkum výsledků

Maturita 2016


Žádost o přezkum – odvolání

Žádost o přezkum MZ
Přezkum výsledků

Výsledky MZ - INFO

MZ_info

Kánon četby 2015/2016.


Termíny profilové části MZ a ústní části společné MZ

rozpisy

Harmonogram

Harmonogram pro maturanty 2015/2016
Maturitní kalendář jaro 2016
Prihlaska_k_MZ 2016


Jednotné zkušební schema

Maturitní okruhy a otázky

Praktická maturita


Garanti za účetní část a formální stránku maturitní práce 2016
Formální úprava praktické maturitní práce


Seznam četby žáka

šablona

Žák odevzdává seznam četby do 31. 3.2016 na uvedeném formuláři, vlastnoručně podepsaný. Žák ručí za dodržení podmínek pro výběr knih. V případě, že žák neodevzdá seznam četby do stanoveného data, bude si losovat z celého  kánonu četby.


Maturita 2015

Slavnostní předávání maturitních vysvědčení se koná 5. června 2015 v 9:00 hodin v Aule SŠHS kroměříž.
Žáci se dostaví dříve, dle instrukcí svých třídních učitelů.


PŘIHLAŠOVÁNÍ K PODZIMNÍMU TERMÍNU MATURITNÍ ZKOUŠKY

Žák podává k opravné zkoušce nebo náhradní zkoušce přihlášku (vzor je uveden zde – přihláška) řediteli školy, a to nejpozději do 25. června 2015.
V přihlášce žák uvede
a) jméno, popřípadě jména, a příjmení, školu, třídu a obor vzdělání, rodné číslo, bylo-li přiděleno, jinak datum narození a místo narození, státní občanství,
b) názvy zkušebních předmětů povinných zkoušek společné části maturitní zkoušky,
c) názvy zkušebních předmětů povinných zkoušek profilové části maturitní zkoušky,
Začátkem července obdrží přihlášení žáci „Výpis z přihlášky“ na mailovou adresu uvedenou v Certis. Potvrzení o obdržení výpisu, které je součástí mailu je nutné doručit do školy v písemné podobě – podepsaný originál – do 20. června 2015.
Potvrzení je možno zaslat poštou nebo donést přímo a sekretariát školy v úředních hodinách.

TERMÍNY ZKOUŠEK V PODZIMNÍM ZKUŠEBNÍM OBDOBÍ:

Písemná práce z účetnictví – náhradní termín maturitní písemné práce z účetnictví je stanoven na 3. září 2015 – žáci budou pozváni písemně.
Didaktické testy a písemné práce společné části maturitní zkoušky – v období od 1. do 10. září, jednotné zkušební schéma určí ministerstvo nejpozději do 15. srpna. Na tuto zkoušku obdrží žáci pozvánku mailem na adresu uvedenou v Certis. Potvrzení o obdržení pozvánky je nutné zaslat alespoň elektronicky na zezulakova@hskm.cz.
Dne 30. 6. 2015 obdrží žáci Protokol o obdržení přihlášky. Žáci mají dle legislativy povinnost tento protokol podepsat a do 7. 7. 2015 doručit originál do školy (osobně, poštou). Doručuje se jen Protokol, ne přihláška.
Ústní zkoušky společné části a profilové zkoušky: Opravný a náhradní termín profilové části maturitní zkoušky a ústní zkoušky společné části (ústní CJL, ANJ) je stanoven na 14. září 2015. Podrobnější info k opravným a náhradním maturitním zkouškám naleznete ve druhé polovině srpna zde.


Žádosti o přezkum MZ 2015

žádosti

Žákovský průvodce maturitní zkouškou - jaro 2015

Pruvodce

Základní informace pro žáky k písemným zkouškám SČ MZ
MZ2015_info-zaci.pdf

Jednotné zkušební schéma MZ 2015
Kánon četby 2014/2015.
Seznam četby žáka - formulář
Žák odevzdá seznam vyučujícímu českého jazyka nejpozději do 31.3.2015.
Pokud jej odevzdá po tomto datu, losuje si u MZ z celého kánonu četby – 129 knih.
Prihlaska_k_MZ 2015
MZ 2015_kalendar_jaro (1)
Dne 4. 3. 2015 byly žákům zaslány pozvánky ke společné části MZ – k didaktickým testům a písemným pracem.

 

Maturita 2014

Protokol o výsledcích společné části MZ

U svých třídních učitelů máte připraven „Protokol o výsledcích společné části MZ“. Protokol se vydává proti podpisu. Od 30. června 2014 bude připraven na sekretariátě, vyzvednout si jej můžete v úředních hodinách. Vždy je vhodné telefonicky se domluvit.

Kánon četby 2013/2014.

Výsledkový portál žáka

Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání připravuje pro letošní ročník maturitní zkoušky výsledkový portál žáka za účelem jednoduchého a efektivního způsobu poskytnutí informace o výsledcích zkoušek a dílčích zkoušek společné části maturitní zkoušky přímo maturantům, zejména těm, kteří sami nemají uvedenu e-mailovou adresu v IS CERTIS pro odeslání dokumentů ředitelem školy. Portál je založen na principu jednoznačné registrace a autentizace žáka a jeho následném souhlasu se zasláním příslušných výsledkových dokumentů na soukromou e-mailovou adresu.
Autentizace probíhá pomocí tzv. Autentizačního kódu VPŽ, který je uveden na výpisu z přihlášky k maturitní zkoušce žáka.
Přes výsledkový portál žák dává souhlas s odesláním následujících dokumentů:
a. Výpis výsledků didaktického testu žáka - od 16. května 2014 (při pozdějším udělení souhlasu vždy do 3 pracovních dnů od udělení souhlasu se zasláním)
b. Opravený záznamový arch didaktického testu žáka – od 16. do 23. května (při pozdějším udělení
souhlasu vždy do 3 pracovních dnů od udělení souhlasu se zasláním).
c. Záznam o hodnocení písemné práce z cizího jazyka - nejdříve v den zahájení ústních zkoušek třídy příslušného žáka (při pozdějším udělení souhlasu vždy do 3 pracovních dnů od udělení souhlasu se zasláním).
d. Protokol o výsledcích společné části maturitní zkoušky žáka - od 16. června 2014.
Záznam o hodnocení písemné práce z českého jazyka a literatury se prostřednictvím portálu nezasílá.
Jednotlivé výsledkové dokumenty budou žákům odeslány až poté, co budou zpřístupněny ředitelům škol v IS CERTIS. Výsledkový portál žáka tak nenahrazuje povinnost ředitele školy informovat žáky o výsledcích písemných zkoušek společné části maturitní zkoušky.
Na výsledkový portál se žáci budou moci registrovat od 5. května 2014, aktuální informace naleznou rovněž od 5. května na www.novamaturita.cz nebo na sociální síti Facebook na profilu Udělám maturitu.
Zveřejnění testů a zadání písemných zkoušek SČ MZ 2014 na webových stránkách www.novamaturita.cz
Na oficiálních stránkách maturitní zkoušky se zadání a záznamové archy objeví nejpozději v 17 hodin dne, v němž se daná dílčí zkouška konala.
Zveřejnění klíčů správných řešení didaktických testů
Po oficiálním ukončení procesu validace testů 15. května 2014. Do této doby nebude CZVV vydávat žádná stanoviska k validitě testových otázek a testů.

Odvolání

http://www.novamaturita.cz/informace-pro-zaky-k-zadostem-o-prezkum-vysledku-ci-prubehu-maturitni-zkousky-1404037096.html
V případě, že má žák závažné pochybnosti o správnosti svého výsledku některé zkoušky nebo dílčí zkoušky, má ze zákona právo podat žádost o přezkum. Pravidla pro podání a vyřizování žádostí se liší podle toho, o jakou zkoušku se jedná.
DIDAKTICKÉ TESTY
Žádost o přezkum výsledku zkoušky nebo o přezkum rozhodnutí o vyloučení ze zkoušky se podává na Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, které žadatele vyrozumí o výsledku rozhodnutí do 30 dnů ode dne doručení žádosti. Žádost je nutné podat písemně do 20 dnů od konce období pro konání didaktických testů společné části maturitní zkoušky stanoveného maturitní vyhláškou. V letošním roce je tak možné podat žádost o přezkum výsledku didaktického testu společné části MZ nejpozději do 4. června 2014.
Více informací k procesu vyřizování žádostí o přezkum výsledku didaktického testu společné části maturitní zkoušky naleznete zde.

Adresa pro podání žádosti o přezkum výsledku didaktického testu společné části maturitní zkoušky:
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Karmelitská 7
118 12 Praha 1
PÍSEMNÁ PRÁCE A ÚSTNÍ ZKOUŠKA SPOLEČNÉ ČÁSTI A PROFILOVÉ ZKOUŠKY
Žádost o přezkum výsledku nebo průběhu ústních zkoušek a písemných prací společné části maturitní zkoušky nebo profilových zkoušek se podává místně příslušnému krajskému úřadu nebo magistrátu. Ten o žádosti rozhodne do 30 dnů od jejího doručení. Obdobně jako v případě žádosti o přezkum výsledku didaktického testu společné části MZ je i v tomto případě nutnost podat žádost písemně nejpozději do 20 dnů od konce období stanoveného maturitní vyhláškou pro konání příslušné zkoušky.
Žádost o přezkum výsledku písemné práce lze podat nejpozději do 4. června 2014 a žádost o přezkum výsledku ústních zkoušek společné části a profilových zkoušek můžete podat nejpozději do 30. června 2014.
JAKÉ NÁLEŽITOSTI MUSÍ ŽÁDOST O PŘEZKUM OBSAHOVAT

o Jméno a příjmení maturanta;
o Identifikační číslo maturanta (ID kód - sedmimístné číslo v horním rohu pozvánky k maturitní zkoušce nebo ve výpisu z přihlášky k maturitní zkoušce žáka);
o Název a sídlo kmenové školy maturanta;
o Doručovací adresu pro zaslání rozhodnutí;
o Přesně popsaný předmět žádosti (v případě komplexní zkoušky je důležité uvést konkrétní dílčí zkoušky).
Adresa pro podání žádosti o přezkum výsledku ústní zkoušky společné části a profilové zkoušky:
Zlínský kraj
Odbor školství
třída T. Bati 21
761 90 Zlín

 

25. 6. 2014 - nejzazší termín pro podání přihlášky k náhradnímu či opravnému termínu MZ v podzimním zkušebním období.
Přihlášku si podávají všichni žáci, kteří chtějí skládat zkoušku v podzimním termínu:
a) žáci, kteří neukončili 4. ročník a předpokládají jeho úspěšné ukončení v termínu určeném pro reparáty a doklasifikace - 26.-.29.8. 2014 se hlásí k řádnému termínu
b) žáci, kteří vykonali některou ze zkoušek neúspěšně se hlásí k opravnému termínu
c) žáci, kteří nevykonali maturitní zkoušku napoprvé v řádném termínu - např. ze zdravotních důvodů - a doložili řádné lékařské potvrzení se hlásí k náhradnímu termínu

Přihláška opravná a náhradní MZ 2014
Přihláška opravná a náhradní MZ 2014 - návod

Náhradní a opravné zkoušky

Výpisy z přihlášek lze předat žákům formou e-mailu proti podpisu v protokolu o předání výpisů z přihlášek nejpozději do 7. 7. 2014. Je také možné odeslat potvrzení o obdržení Výpisu z přihlášky (které Vám nejpozději 7.7.2014 přijde na e.mail) poštou – nikoliv mailem!!! Tato povinnost je dána vyhláškou č. 177/2009 § 4 odst. 8. Protokol o předání výpisů z přihlášek je součástí PDF souboru s výpisy z přihlášek.
Na výpis z přihlášky bude generován mj. tzv. autentizační kód VPŽ (Výsledkový portál žáka). Jedná se o generovaný kód, s jehož pomocí se budou žáci moci registrovat na portál VPŽ a získávat informace o svých výsledcích. Kód se bude nacházet pouze na výpisu z přihlášek.

Termín písemné zkoušky z účetnictví (2.D)
– 28. 8. 2014. Zkoušky se budou konat na naší škole v místnostech, kde probíhal jarní termín – budova A, 2.patro.
Termín zkoušek společné části MZ – 1. 9. 2014 – 5. 9. 2014. Žáci obdrží mailem pozvánku, je NUTNÉ potvrdit její převzetí – viz. výše. Termín jednotlivých zkoušek bude znám po 15. 8. 2014. Zkoušky se budou konat na naší škole. Vzhledem k probíhající rekonstrukci sledujte www stránky ohledně místností.
Termín zkoušek profilové části MZ a ústní zkoušky z jazyků – 11. 9. 2014. Žáci obdrží pozvánku v posledním srpnovém týdnu doporučeně poštou, je nutné si ji vyzvednout na poště. Zkoušky se budou konat na naší škole v místnostech, kde probíhal jarní termín – budova A, 2.patro.

Maturitní zpravodaj PODZIM 2014

Maturitni_zpravodaj_26_14 (1).pdf

Harmonogram společné písemné části MZ

Na mail jste obdrželi pozvánky k písemným částem MZ. Je potřeba potvrdit jejich převzetí - stačí zaslat mail na zezulakova@hskm.cz, do předmětu napsat třídu a jméno a do mailu se podepsat jménem i příjmením.
Z technických důvodů budou písemné zkoušky společné části probíhat pravděpodobně v budově Na Lindovce. Sledujte tuto stránku
MZ Podzim 2014_sdeleni MSMT k MZ podzim 2014
MZ Podzim 2014_prilohy (1)
MZ Podzim 2014__podrobne schema

Česká verze English version Version française Deutsch version Spain version
Střední škola hotelová a služeb
Na Lindovce 1463
Kroměříž
767 01

Tel.: 573 504 511
Fax: 573 504 555
E-mail: skola@hskm.cz

IČ: 47934832
DIČ: CZ 47934832
REDIZO : 600015092
IZO: 107870878
ID datové schránky: fybxjet
Bankovní spojení : KB Kroměříž, č.ú.18231–691/0100
Strava pro naši mysl
11.07.2018
Ve dnech 10. – 14. 5. 2018 se naše škola stala hostitelskou institucí pro mezinárodní projektové setkání Erasmus+ s názvem Feeding Our Minds (Strava pro naši mysl).
Erasmus Budapešť
08.07.2018
Tři týdny v Budapešti díky projektu Erasmus – jaké to bylo?
Pohár města Kroměříže
22.06.2018
Střední škola hotelová a služeb Kroměříž pořádala 16. 6. 2018 již XXII. ročník parkurových jezdeckých závodů
Zemědělská výstava Kotojedy 2018
12.06.2018
Je dlouholetou tradicí, že se žáci a učitelé Střední školy hotelové a služeb podílí na organizaci Zemědělské výstavy v Kroměříži, která se koná každé 2 roky.
Znáš zelené koření?
12.06.2018
Žáci 2. E oboru Hotelnictví připravili výstavku bylinek s názvem „Zelené koření v gastronomii“. Bylinky si prohlédli také žáci oboru Stravovací a ubytovací služby a určovali jednotlivé rostlinky podle vzhledu a vůně.
Florbalový turnaj
29.05.2018
V pátek dne18. 5. 2018 se konal ve zlínské tělocvičně florbalový turnaj pořádaný Střední školou obchodu a gastronomie.
Zažij DofE
28.05.2018
Program DofE (Cena vévody z Edinburghu) je tady od toho, aby ti pomohl zdolat výzvy, které bys chtěl/a překonat a splnit si sny, které máš. V programu DofE se budeš dlouhodobě a pravidelně věnovat aktivitám ve čtyřech oblastech: rozvoj talentu,
Návštěva hotelů Hilton v Praze
23.05.2018
Žáci oboru hotelnictví, třída 1. E v doprovodu třídního učitele Ing. Jindřicha Matějíčka a učitelů odborných předmětů Mgr. Ivany Hašové a Mgr. Andrei Mišurcové se zúčastnili kariérních dnů hotelu Hilton v Praze. Ujal se nás Michal Hradilík Cluster Recruit
© 2018 všechna práva vyhrazena - HSKM.cz, mapa webu, RSS aktualit RSS aktualit
realizace: kromnet.cz