úvodní stránka
STŘEDNÍ ŠKOLA HOTELOVÁ
A SLUŽEB KROMĚŘÍŽ

Nacházíte se: Úvod » Základní informace » Projekty » Vzdělávání dospělých
tisk

Vzdělávání dospělých

Projekt UNIV 3 - podpora procesů uznávání, do kterého se naše škola zapojila, navazuje na systémový projekt UNIV a na aktivity individuálního projektu národního UNIV 2 KRAJE.
Projekt UNIV 3 byl zahájen v únoru 2012 a jeho předpokládané ukončení je v červenci 2014.
Hlavním cílem je zkvalitnění systému rekvalifikací širokou podporou procesu uznávání výsledků předchozího učení a modernizací procesu akreditací, tzn.:
 1. Podpořit realizaci procesů uznávání vytvořením 350 modulových programů dalšího vzdělávání (rekvalifikací), jejichž realizace zajistí přípravu účastníků na vykonání zkoušky podle hodnotících standardů a v souladu se zákonem č. 179/2006 Sb.
 2. Rozvíjet praktické postupy a nástroje pro identifikaci a uznávání výsledků neformálního vzdělávání a informálního učení
 3. Modernizovat proces akreditací
 4. Podpořit rozvoj procesu uznávání cílenou propagací.
Naše škola se v rámci projektu UNIV 3 podílí na tvorbě programů dalšího vzdělávání podle standardů NSK, na vzdělávání podle těchto programů a
na ověřování procesu uznávání výsledků předchozího učení.
Více na www.univ.cz.


UZNÁVÁNÍ KVALIFIKACÍ

V souladu se zákonem 179/2006 Sb. je Střední škola hotelová a služeb Kroměříž autorizovanou osobou pro uznávání profesních kvalifikací.

Nabízíme:

Profesní kvalifikace
 • Příprava pokrmů studené kuchyně (65-002-H) 9.240,- Kč
 • Výroba chleba a běžného pečiva, pečení a prodej (29-001-H) 7.680,- Kč
 • Sadovník (41-007-H) 8.040,- Kč
Úplné informace k ověřování kvalifikací lze získat na webových stránkách http://www.narodnikvalifikace.cz.
Informace o Národní soustavě kvalifikací a přihlášku naleznete zde.
Kontaktní osoba:
Bc. Blanka Zavadilová
573 504 520
zavadilova@hskm.cz

Přihláška ke zkoušce

Střední škola hotelová a služeb Kroměříž je zapojena do Projektu UNIV3

Hlavním cílem projektu UNIV3 je zkvalitnit systém rekvalifikací širokou podporou procesu uznávání výsledků předchozího učení a modernizací procesu akreditací. Všechny cíle jsou realizovány prostřednictvím aktivit projektu.
V projektu UNIV 3 jsou zapojeni pedagogičtí pracovníci školy v oboru vzdělání Pekař a Jezdec a chovatel koní.
V současné době škola v rámci projektu pilotně ověřuje profesní kvalifikaci Výroba jemného pečiva 29-002-H. Projekt začal 19. 3. 2013 a bude ukončen 8. 6. 2013.
Pedagogičtí pracovníci oboru vzdělání Jezdec a chovatel koní pracují na vzdělávacím programu pro profesní kvalifikaci Jezdec a chovatel sportovních koní.
V sobotu 8. 6. 2013 od 7:00 do 15:00 hod. proběhne zkouška ověřování kompetencí DK – Výroba jemného pečiva pod vedením autorizované osoby Střední škola hotelová a služeb Kroměříž, Mgr. Janou Vašinovou.
Ve školním roce 2013/2014 škola v rámci projektu UNIV3 pilotně ověřuje profesní kvalifikaci Výrobu chleba a běžného pečiva 29-001-H.
Pilotní ověřování začalo 7. 2. 2014 a bude ukončeno 2. a 3. 5. 2014.

Projekt UNIV3 - výroba chleba a běžného pečiva

Do pilotního ověřování projektu UNIV 3 se zapojují školy i vzdělávací instituce, které se ve své výukové činnosti mimo jiné zaměřují i na výuku směřující k ověřované profesní kvalifikaci. Základní vybavení potřebné pro výuku i ověřování musí být v souladu s příslušným hodnoticím standardem.
Na SŠHS v Kroměříži proběhlo od 7. 2. 2014 do 3. 5. 2014 pilotní ověřování programu dalšího vzdělávání – příprava na získání profesní kvalifikace „Výroba chleba a běžného pečiva“.
Cílem vzdělávacího programu byla příprava uchazečů na úspěšné vykonání zkoušky konané v souladu s hodnoticím standardem profesní kvalifikace - Výroba chleba a běžného pečiva a na řádný výkon této profesní kvalifikace v praxi.
Základní vybavení potřebné pro výuku i ověřování bylo v souladu s příslušným hodnoticím standardem.
Výběr cílové skupiny proběhl elektronickou formou, písemnou formou, byly osloveny pekárny, cukrárny a velké obchodní řetězce v širokém okolí. Byli osloveni také pracovníci, kteří se zabývají marketingem v pekařské oblasti, pedagogičtí pracovníci a žáci středních a vysokých škol.
Do kurzu se přihlásilo 11 zájemců, kteří si chtějí udržet nebo zlepšit pracovní místo, chtějí získat nové dovednosti a poznatky.
Zájemci o kurz „Výroba chleba a běžného pečiva“ byli velmi různorodí. Věková skupina se základním vzděláním, se středním vzděláním, vysokoškolským vzděláním, zájemci do 50 let, se zkušenostmi v dané problematice, bez zkušeností, studující a zaměstnaní.
Vstupní znalosti účastníků byly různorodé vzhledem k jejich různým pracovním pozicím. Práce jednotlivých lektorů se proto musela diferencovat a přizpůsobovat úrovni vědomostí a dovedností účastníků.
Po získání úplné kvalifikace bude absolvent tohoto programu připraven na pekařské povolání tak, aby mohl pracovat v pekařských provozech na pozici zaměstnance ve velkých, středně velkých i malých pekárnách a obchodních zařízeních zabývajících se prodejem pekařských výrobků.
Za tímto účelem byl rekvalifikační vzdělávací program vytvořen v plném souladu s kvalifikačním a hodnoticím standardem profesní kvalifikace, které jsou uvedeny v Národní soustavě kvalifikací.

Charakteristika pilotního ověřování (PO) v projektu UNIV 3

Pilotní ověřování v projektu má tři fáze:
 1. vstupní diagnostika – realizace informačně diagnostického modulu;
 2. výuka podle modifikovaného programu DV;
 3. ukončení programu – zkouška podle HS příslušné profesní kvalifikace (PK).
Po ukončení programu je absolvent schopen:
 • přijímat a uchovávat suroviny, polotovary a přísady pro výrobu chleba a běžného pečiva,
 • zvolit technologický postup pro výrobu chleba a běžného pečiva,
 • připravovat, vypočítávat spotřebu a úpravu surovin pro výrobu chleba a běžného pečiva,
 • vyrábět těsta a kvas pro chleba a běžné pečivo,
 • dělit a tvarovat těsta,
 • obsluhovat a seřizovat kynárny,
 • péct chleba a běžné pečivo,
 • uchovávat, balit a expedovat chleba a běžné pečivo,
 • obsluhovat stroje a zařízení pro pekařskou výrobu,
 • posuzovat jakost surovin, polotovarů a hotových pekařských výrobků,
 • provádět hygienicko-sanitační činnosti v potravinářských provozech, dodržovat bezpečnostní předpisy a zásady bezpečnosti potravin,
 • prodávat chleba a běžné pečivo,
 • vést provozní evidenci při výrobě a prodeji pekařských výrobků.
Program dalšího vzdělávání tvoří šest povinných modulů, které na sebe vzájemně navazují a doplňují se:
 • Suroviny
 • Technologie běžného pečiva
 • Technologie chleba
 • Dělení a tvarování běžného pečiva
 • Dělení a tvarování chleba
 • Kynutí, pečení a další operace
Modul Suroviny zahrnuje technologické operace se surovinami, polotovary a přísadami. Zejména přejímku, kontrolu kvality a množství, uskladnění, výpočet spotřeby surovin pro daný výrobek podle technologického postupu, příprava surovin pro technologické zpracování a navážení potřebného množství a vlastnosti a způsoby úpravy surovin s ohledem na technologický postup.
Modul Technologie běžného pečiva seznámí uchazeče s organizací výroby, s technologickými postupy a používanými stroji a zařízením, s výrobou a uchováváním kvasných stupňů a těst.
Modul Technologie chleba seznámí uchazeče s výrobou kvasů a těst, způsoby jejich uchování, s technologickými postupy a používanými stroji a zařízením.
Modul Dělení a tvarování běžného pečiva absolvent bude schopen podle technologického postupu tvarovat těsto do požadovaného tvaru s uplatněním estetických pravidel, vytvarované polotovary umístit na plechy, obsluhovat stroje a zařízení, provádět jejich čištění a běžnou údržbu a bude schopen rozlišovat specifická bezpečnostní rizika související s manipulací se strojním vybavením a s výkonem pracovních činností při výrobě běžného pečiva.
Modul Dělení a tvarování chleba naučí absolventy tvarovat těsto s uplatněním estetických pravidel při zhotovování chleba, dávkovat těsto do forem, obsluhovat stroje a zařízení, provádět jejich čištění a běžnou údržbu.
Modul Kynutí, pečení a další operace absolvent bude schopen obsluhovat kynárnu, zkontrolovat dokynutí těsta, strojit výrobky před pečením, obsluhovat pec a správně upéct výrobky, uchovávat chleba a běžné pečivo, balit a označovat výrobky, vyřadit výrobky nestandardní jakosti, expedovat chléb a běžné pečivo, komunikovat se zákazníkem. Bude schopen provést kontrolu pekařských polotovarů a výrobků z hlediska bezpečnosti potravin, hmotnosti, velikosti a vzhledu výrobku, připravit vzorky, provést senzorickou analýzu a vyvodit nápravu a opatření.
Všemi moduly se prolíná dodržování hygienických předpisů, zásad bezpečnosti práce a zásad bezpečnosti potravin.
Výuka probíhala dle harmonogramu skupinovou formou teoretické a praktické výuky. Teoretická výuka probíhala v odborných učebnách, praktická výuka, která je těžištěm výuky a je zaměřená na získání dovedností a návyků, probíhala ve školní pekárně pod odborným vedením lektorů praktické výuky.
Vzdělávání v rekvalifikačním programu bylo ukončeno úspěšných vykonáním zkoušky dle zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů. Zkouška probíhala podle standardu NSK, účastníci získali projektový certifikát, nikoliv osvědčení NSK.Česká verze English version Version française Deutsch version Spain version
Střední škola hotelová a služeb
Na Lindovce 1463/1
Kroměříž
767 01

Tel.: 573 504 511
Fax: 573 504 555
E-mail: skola@hskm.cz

IČ: 47934832
DIČ: CZ 47934832
REDIZO : 600015092
IZO: 107870878
ID datové schránky: fybxjet
Bankovní spojení : KB Kroměříž, č.ú.18231–691/0100
Reprezentační ples Střední hotelové školy a služeb
28.02.2020
Rádi bychom Vás pozvali na tradiční reprezentační ples SŠHS, který se bude konat 28. února 2020
Pokračovací kurz carvingu v Kroměříži
19.01.2020
Ve dnech 13. a 14. ledna 2020 se na naší škole konal POKRAČOVACÍ KURZ CARVINGOVÉ AKADEMIE
Ekonomická olympiáda
08.01.2020
Ekonomická olympiáda je mezinárodní soutěž ve znalostech z ekonomie a financí, která je určena studentům středních škol.
Společnost Cheers v ZUŠ Kroměříž
23.12.2019
Stalo se už tradicí, že se na nás každoročně obrací Základní umělecká škola v Kroměříži s žádostí přípravy a prodeje občerstvení na Mikuláše. Letos tuto akci zajistila studentská společnost třídy 3. E CHEERS.
Studentská společnost CHEERS se věnuje ekologii
19.12.2019
Studentská společnost třídy 3. E CHEERS prodávala na Dnu otevřených dveří na naší škole své výrobky
26. ročník Vánoční klávesnice
19.12.2019
V předvánočním období jsme se sešli u vánočního stromečku k vyhodnocení soutěže „Vánoční klávesnice“.
© 2020 všechna práva vyhrazena - HSKM.cz, mapa webu, RSS aktualit RSS aktualit
realizace: kromnet.cz