S maturitní zkouškou

64-41-L/51 Podnikání

PodnikáníŠVP Podnikání

Délka a forma studia
2 roky, denní studium
3 roky, dálková forma
Dosažené vzdělání
Střední vzdělání s maturitní zkouškou
Podmínky přijetí
Úspěšně dokončený tříletý obor vzdělání s výučním listem
Způsob ukončení studia
Maturitní zkouška

Rozšíříš si znalosti, které jsi získal ve tříletém učebním oboru. Prohloubíš si především oblast administrativně-ekonomickou pro zvládnutí podnikatelských aktivit. Zvýšíš si jazykové komunikativní dovednosti. V rámci studentské společnosti si prakticky vyzkoušíš manažerské a marketingové činnosti, činnosti spojené s nákupem, výrobou a prodejem, činnosti zabezpečující finanční hospodaření firmy. Získáš informace o vedení účetnictví, cenové tvorbě, daňové agendě, dále o činnostech spojených se získáváním a využíváním informací a jejich počítačovým zpracováním.
Po úspěšném ukončení oboru můžeš pokračovat ve studiu na vysoké škole.
Po ukončení studia můžeš začít podnikat v oboru, ve kterém jsi získal výuční list.

Učební plán dvouletého nástavbového studia zakončeného maturitní zkouškou

SŠHS Kroměříž Střední vzdělání s maturitní zkouškou (2 leté nástavbové studium)
ŠVP Podnikání (nást.st.)                                             RVP 64-41-L/51 Podnikání
MŠMaT 6.5.2009 č.j.9325/2009-23 Dotace vyučovacích hodin  
Vzdělávací oblasti a obsahové okruhy    
Názvy předmětů     1. ročník 2. ročník Celkem
Jazykové a estetické vzdělávání     7 + 3 + 11
Český jazyk a literatura     2 + 2 2 + 1 7
Anglický jazyk     4 4 8
Německý jazyk     3 3 6
Společenskovědní vzdělávání         4
Dějepis     * 1 1
Občanská nauka     2 1 3
Přírodovědné vzdělávání         2
Biologie a ekologie     1 1 2
Matematické vzdělávání         6 + 2
Matematika     4 4 8
Vzdělávání pro zdraví         4
Tělesná výchova     2 2 4
Vzdělávání v informačních a komunikačních technologiích         2
Informatika     1 1 2
Ekonomika a právo         10 + 4
Ekonomika      3 3 6
Marketing     1 1 2
Management     * 1 1
Učební praxe   2 * 2
Aplikovaná ekonomie     * 1 1
Právo     * 2 2
Účetnictví a daně         8
Účetnictví a daně     4 4 8
Písemná a ústní komunikace         5
Profesní komunikace     1 * 1
Písemná a elektronická komunikace     2 * 2
Elektronické projektování     * 2 2
Celkem     34 34 68

 

Učební plán tříletého nástavbového studia zakončeného maturitní zkouškou

Název a adresa školy:  Střední škola hotelová a služeb Kroměříž 
  Na Lindovce 1463
  767 01 Kroměříž
Název školního vzdělávacího programu:  Podnikání
Kód a název oboru vzdělání: 64-41-L/51 Podnikání
Stupeň poskytovaného vzdělání: Střední vzdělání s maturitní zkouškou
Délka a forma studia: tříleté dálkové studium
Platnost vzdělávacího programu: od 1. 9. 2021

 

Předmět Počet hodin v ročníku Celkem
1. 2. 3.
Všeobecně vzdělávací předměty        
Český jazyk a literatura 30 30 40 100
Cizí jazyk 30 20 30 80
Konverzace v cizím jazyce * * 30 30
Občanská nauka 20 * * 20
Dějepis * 20 * 20
Základy přírodních věd 20 * * 20
Matematika 30 20 20 70
Matematická cvičení volitelná * * 30 30
Informační a komunikační technologie * 20 * 20
Odborné předměty        
Chod podniku * * 10 10
Ekonomika podniku 25 20 20 65
Právo 5 10 * 15
Management a marketing 10 10 20 40
Účetnictví 30 30 30 90
Písemná a elektronická komunikace 20 20 * 40

 

Studium je organizováno jako tříleté dálkové v rozsahu 220 pravidelných konzultačních – výukových hodin za školní rok. Ve třetím ročníku je pravidelná výuka doplněna o celkem 30 povinně volitelných konzultací zaměřených na přípravu ke státní maturitní zkoušce z povinně volitelných předmětů. Výuka je realizována 1 krát týdně v pracovním dnu v období září – prosinec a únor – květen. V měsíci leden a červen probíhají zkoušky.

Pedagogická koncepce školy vychází z principu spoluodpovědnosti žáků za vlastní vzdělávání, jehož uplatnění rozvíjí žákovské osobnostní kompetence – potřebu pracovat na vlastním rozvoji, plánovat sebezdokonalování, chápat nutnost celoživotního vzdělávání.

Vzdělávací strategie školy je založena na těsném propojení výuky s praxí a s konkrétní praktickou zkušeností žáků.

Praktické vyučování žáků probíhá v rámci výuky předmětu Práce s počítačem, Ekonomická cvičení a Chod podniku. Odborná praxe je vzhledem k formě vzdělávání požadována v délce 2 týdnů za celou dobu studia a je uskutečňovaná v reálných firmách. 

Kde nás najdete

Střední škola hotelová a služeb
Na Lindovce 1463/1
Kroměříž
767 01

Kontaktujte nás

  • dummy+420 573 504 511

  • dummy+420 573 504 611

  • dummy skola@hskm.cz

Fakturační údaje

IČ: 47934832
DIČ: CZ 47934832
REDIZO : 600015092
IZO: 107870878
ID datové schránky: fybxjet

Zlínský kraj

© Copyright SŠHS 2021.

Vyhledávání